Nu har bostadsminister Stefan Attefall tagit emot Bullersamordningsutredningens delbetänkande beträffande flygbuller. Förslaget innebär att byggande av bostäder i områden som är utsatta för flygbuller underlättas. Den segdragna flygbullerfrågan kan därmed vara på väg mot en lösning.

Boverkets och Naturvårdsverkets motstridiga regler för flygbuller har länge skapat osäkerhet och utgjort en broms för tillväxt och bostadsbyggande i Linköping. Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings kommun och Saab AB har därför under många år arbetat mycket aktivt med att få till stånd en ändring av nuvarande regler, i riktning mot Boverkets allmänna råd.

Det nu presenterade förslaget innebär ökad samordning av plan- och bygglagen och miljöbalken. Boverkets och Naturvårdsverkets allmänna råd ersätts av en förordning som beslutas av regeringen. Samtidigt blir tolkningen och undantagen från riktvärdena tydligare och generösare. Förslaget ger därmed ökade möjligheter att bygga bostäder i områden som är utsatta för flygbuller.