Vid personskada och olyckor på en flygresa har du rätt till skadestånd från flygbolaget. För att kunna få skadestånd måste skadan ha uppstått ombord på planet eller vid ombordstigning eller avstigning. Dessutom måste du kunna visa att skadan har lett till kostnader för dig. Det finns inga ekonomiska gränser för skadeståndsansvar vid kroppsskador eller dödsfall. För skador upp till 100 000 SDR (SDR=särskilda dragningsrätter, 100 000 SDR motsvarar ungefär 1 miljon kronor) kan flygbolaget inte neka ett ersättningskrav. Om beloppet är högre kan flygbolaget motsätta sig krav om det kan bevisa att det inte orsakat skadan.

Vad är en olycka?

Reglerna anger att transportören, till exempel flygbolaget, ansvarar för dödsfall och kroppsskada när en olycka har inträffat under flygningen. En olycka behöver inte nödvändigtvis innebära att flygplanet helt förolyckas genom en dramatisk händelse. En olycka anses ha inträffat när en onormal händelse orsakat en skada på en passagerare under flygningen. Det kan exempelvis röra sig om kraftig turbulens i luften eller att passagerare råkar ut för att skadas av nedfallande föremål i kabinen.

Dödsfall eller kroppsskada

Om en passagerare avlider eller skadas under en flygning till följd av att en olycka inträffar bestäms ansvaret i två nivåer.

Flygbolaget ansvarar strikt upp till 100 000 SDR per passagerare. Det strikta ansvaret innebär att flygbolaget inte kan undslippa ansvar, under förutsättning att skadan har orsakats av en olycka. Oavsett vad som har orsakat olyckan som lett till skadan ska alltså flygbolaget ersätta den skadelidande för den skada som han eller hon har lidit. Beloppet är dock högst 100 000 SDR.

För skador vars värde överstiger 100 000 SDR gäller att passageraren kan få ersättning. Men flygbolaget kan undgå ett högre ansvar genom att visa att det inte orsakat skadan, till exempel genom vårdslöshet.

Om det har inträffat en olycka som inneburit dödsfall eller kroppsskada och ansvaret ska bestämmas, kan ersättningsfrågan dra ut på tiden och den som är berättigad till ersättning kan få vänta på sin ersättning. Reglerna innehåller därför bestämmelser om att flygbolaget omedelbart ska betala ut förskott på ersättningen för att täcka de omedelbara ekonomiska behov som uppstår på grund av skadan för den skadelidande eller hans eller hennes anhöriga.

Vem ska du vända dig till?

Flera flygbolag kan vara inblandade i en flygning. Ibland säljer ett flygbolag en flygbiljett, men ett annat flygbolag utför själva transporten. Flygbolaget som transporterat dig är lika ansvarigt som flygbolaget du köpt biljetten av. Om flygningen varit uppdelad i flera delar och olika flygbolag genomfört var sin del av flygningen, så är varje flygbolag ansvarigt för den del av flygningen som det hade kontroll över. Ibland har något av flygbolagen tagit på sig ansvaret för hela flygningen.

Du kan alltså välja om du vill kräva ersättning av det flygbolag som tagit på sig ansvaret, det flygbolag som faktiskt transporterade dig eller det flygbolag som du köpt flygresan av. Du kan också kräva skadestånd av flera flygbolag, tillsammans eller var för sig. Om flygbolaget anlitat ett annat företag kan du även kräva skadestånd av det företaget.

Rådgivning och tidsgränser

Om du inte kan komma överens med flygbolaget om vilken ersättning du har rätt till kan du vända dig till din kommunala konsumentvägledare. Du kan också göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. Den måste skickas in inom 6 månader från att du fått besked från flygbolaget att det inte vill ersätta dig. Om du vill vända dig till en domstol måste du göra det inom 2 år från den dagen flygplanet landade, eller flygningen avbröts.

Källa: EU-kommissionen, Konsumentverket, Luftfartsstyrelsen, LFV, Wikipedia