Norwegian har skickat in en formell anmälan till EU-kommissionen och ESA gällande särbehandling av Norwegian i norden. Norwegian går miste om trafikrättigheter och får därmed ofta högre kostnader än konkurrenten SAS. Myndigheterna motiverar särbehandlingen av SAS med ”ett historiskt specialarrangemang” samt statligt ägande.

Norwegian har under fem års tid vid upprepade tillfällen ansökt och begärt likabehandling av skandinaviska myndigheter men ansökan har avslagits. Avslaget motiveras med att SAS har ”historiska specialarrangemang” eftersom de tre skandinaviska staterna är ägare i SAS och att likabehandling därför inte är möjligt.

Har väntat länge på regeländring

Särbehandlingen handlar om att SAS har ett så kallat samskandinaviskt drifttillstånd (AOC) som är mycket fördelaktigt för SAS men som Norwegian inte får tillgång till. Anmälan till europeiska myndigheter har länge legat ”på vänt” i hopp om att de skandinaviska luftfartsmyndigheterna skulle ta fram ett liknande regelverk för konkurrerande flygbolag som verkar på samma marknad. Den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA är också kritisk till detta speciella upplägg som SAS har. Ändå har det fått vara kvar.

I ett av avslagen från norska, danska och svenska myndigheter heter det gemensamt bland annat att ”SAS-samarbetet är historiskt betingat och är en följd av det skandinaviska luftfartssamarbetet som regeringarna och parlamenten i Danmark, Norge och Sverige har beslutat om. Det förefaller enligt myndigheternas bedömning vara vare sig ändamålsenligt eller eftersträvansvärt att understödja en ny särlösning i likhet med den SAS har eftersom det är högst tveksamt huruvida omvärlden kommer att acceptera ett nytt skandinaviskt flygföretag.”

Begränsad tillgång till trafikrättigheter

En stor konkurrensnackdel för Norwegian gäller bristen på trafikrättigheter. Det samskandinaviska drifttillståndet ger trafikrättigheter i både EU och EES (Norge), något som Norwegian nekas i dagsläget eftersom Norge inte är med i EU. Norwegian skulle till exempel kunna trafikera sträckan Helsingfors – Dubai samt flyga till Tel Aviv från London och Barcelona. Dessa linjer har Norwegian nyligen fått avslag på eftersom bolaget inte har AOC i EU.

Högre kostnader för flygplan och besättningar

Norwegians konkurrent kan fritt använda sina besättningar omväxlande i alla de tre skandinaviska länderna, något som inget annat flygbolag tillåts göra. SAS kan även använda flygplan registrerade i Norge, Danmark och Sverige omväxlande i hela Skandinavien utan särskilt godkännande medan andra flygbolag måste ansöka särskilt om inhyrning (wet-lease) för att få använda flygplan med annat flygtillstånd (AOC). Dessutom tillkommer avgifter för godkännande av inhyrning. Norwegian liksom andra flygbolag får bara använda flygplan registrerade i annat EU-land i sex plus sex månader innan dessa måste registreras nationellt. Norwegians konkurrent behöver visserligen betala administrativa avgifter för sina tre drifttillstånd men behöver inte ha tre olika AOC/driftorganisationer – d v s en i Sverige, en i Norge och en i Danmark – trots att detta är ett krav för att få ett drifttillstånd. Avgifterna för denna samskandinaviska AOC är minimala jämfört med de stora kostnader som tre hela administrationer kräver. Dessa administrativa kostnader omfattar bland annat infrastruktur, ledningsfunktioner i varje AOC, uppföljning i förhållande till tillsynsmyndigheter (revisioner), manualer och regelverk. Norwegians etablering av ett dotterbolag i EU-landet Irland med en egen AOC har till exempel resulterat i en operativ organisation på cirka 40 anställda.

Kritik från flygsäkerhetsmyndigheten EASA

Säkerheten inom den europeiska luftfarten administreras av flygsäkerhetsmyndigheten European Aviation Safety Agency (EASA). EASA har upprepade gånger påpekat att specialupplägget för statligt ägda SAS inte är förenligt med det regelverk som kräver att flygbolag ska vara registrerade i det land där huvudkontoret finns och där man har ”principal place of business”. Baserat på en godkänd AOC kan ett flygbolag erhålla operativ licens (OL) i landet där man har sin huvudsakliga verksamhet under tillsyn av landets luftfartsmyndigheter. Norwegian och alla andra europeiska flygbolag omfattas av detta gemensamma regelverk. Ändå har skandinaviska luftfartsmyndigheter etablerat och fortsatt ge SAS ett specialupplägg som inte är förenligt med EASA:s regelverk.

ESA är Europeiska frihandelssammanslutningen EFTA:s övervakningsorgan